Purchase:

Strymon Lex V2

Brand: Strymon
Type: rotary
Status: possibly