Purchase:

Strymon Flint V2

Brand: Strymon
Type: tremolo/reverb
Status: possibly