Purchase:

Korg SDD-3000

Brand: Korg
Type: delay
Status: possibly